Gå til hovedinnhold Gå til footer

Prosjekter om arbeidsinkludering

Fretex er engasjert i flere prosjekter for å bidra til mer arbeidsinkludering.

Alexander Blücker-Eriksen jobber med prosjekter i Fretex
Alexander Blücker-Eriksen jobber med prosjekter i Fretex
Fretex er engasjert i flere prosjekter for å bidra til mer arbeidsinkludering.

-Prosjektene i Fretex bidrar til at vi kan nå enda flere med våre tilbud, samtidig som vi lærer mye av det, sier Alexander Blücker-Eriksen i Fretex Jobb. 

Med håp i bagasjen

Med håp i bagasjen er et ressursfokusert veiledningsprogram der Frelsesarmeen i samarbeid med Fretex gir tilpasset hjelp til enkeltpersoner og familier som opplever en utfordrende hverdag og ønsker en endring i denne. Deltakerne, og deres familie, tilbys tett oppfølging av jobb- og sosialveileder, og i veiledningen kartlegges styrker, ønsker, muligheter og utfordringer.

Sammen med deltakeren utarbeider veilederne en handlingsplan med tydelige mål, delmål og veien videre. Målene kan være knyttet til jobb, men også sosialt nettverk, fritidsaktiviteter og frivillighet, for både enkeltindivid og familie. Over en periode på 12-16 uker ønsker vi å gå sammen med deltakerne i deres egen prosess, for å nå målet om en bedre og mer bærekraftig hverdag. I veiledning legges det vekt på, utover det som gjøres lokalt i FA, å skape god kontakt med det offentlige, andre sosiale aktører og hjelpeapparat etter behov, frivillige og lokalsamfunnet rundt.  

Har du spørsmål eller ønsker å delta i programmet?
Ta forbindelse med:
Nasjonal koordinator Yngvild Østvold Mejland (yngvild.ostvold.mejland@frelsesarmeen.no)

Kom Inn Ung

“Kom Inn” er Fretex Jobb forebyggende innsats mot økt karrierelæring og karriereveiledning for ungdom. Tilbudet retter seg særlig mot ungdom som står i fare for å falle ut eller ikke påbegynne videregående opplæring eller høyere utdanning. Tilbudet er også åpent for all ungdom som behøver bistand for å ta karriere og utdanningsvalg eller veiledning i å skaffe seg sin første jobb.

Kom Inn tar utgangspunkt i Fretex metoden for karriereutforskning og setter ungdom i førersetet for sin egen framtid. For øyeblikket leveres tilbudet i Bergen.

Innsatsen muliggjøres gjennom delfinansiering av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Helt Med

Helt Med er en stiftelse som jobber for tilrettelagte arbeidsplasser for borgere med utviklingshemning og lærevansker. Kandidaten har uføretrygd og et ønske om å ta del i det ordinære arbeidslivet. Både de som får jobb gjennom ordningen og arbeidsgiveren får oppfølging av jobbspesialister så lenge arbeidsforholdet varer.

Fretex Jobb leverer tjenesten Helt Med i Rogaland fylke.

Har du spørsmål eller er en arbeidsgiver eller arbeidstaker som ønsker å bli Helt Med?
Ta forbindelse med Jobbspesialist Hanne Kluge (hanne.kluge@fretex.no)

Medborgerkoden

Et kurs i medborgerskap til unge voksne med kognitiv funksjonsnedsettelse i tråd med FN-konvensjonen om rettigheter med til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og anbefalinger fra Ytringsfrihetskommisjonen.  

Medborgerkoden er en kursrekke utviklet av Fretex Jobb i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Kommune. Kurset har til hensikt å styrke grunnkompetansen innen ferdigheter som er nødvendige for å benytte sine rettigheter og oppleve anerkjennelse, deltakelse og påvirkningsevne på samfunnsutviklingen. Kurset er dialogbasert og motiverer og tilrettelegger for deltakernes refleksjoner innenfor temaene: digitale ferdigheter, demokrati, kommunikasjon og arbeidsliv.

Internasjonale samarbeid

Fretex Jobb deltar i internasjonale samarbeidsprosjekter, utvekslingsreiser og erfaringsdeling. Dette gir oss økt kompetanse internt og bidrar til å gi folk tro på framtiden, også utenfor landets grenser. Under er en kort oversikt over våre pågående og avsluttede internasjonale engasjement.

In My Own Way, Tsjekkia
Et samarbeid med den tsjekkiske skolen Olgy Havlové i Janské Lázně om å utvikle arbeidsbøker i medborgerskap for unge med utviklingshemninger og lærevansker. Arbeidsbøkene vil kunne benyttes som ekstra ressurser i både skoleundervisning og mindre kurs i tematikken. Samarbeidet vil resultere i versjoner tilpasset norske og tsjekkiske forhold, og på lokale språk samt engelske versjoner av begge. Samarbeidet finansieres av EEA Grants.

In My Own Way

Stepping up Skills and Career Guidance for Social Inclusion, Slovakia
Et samarbeid med den slovakiske organisasjonen Človek v ohrození for å utvikle gode karriereveiledningstilbud til deres deltakere, særlig rettet mot unge. Samarbeidet har vært flerårig og har involvert jevnlige seminarer, besøk, case-løsning, best-practice opplæring og metodeevalueringer.

Inclusion has a Voice, Romania
Et samarbeid med den rumenske organisasjonen Ateliere Fără Frontiere (AFF) for å både dele erfaringer og metodikk i karriereveiledning, samt jobbe for nye og innovative finansieringsløsninger for sosiale entreprenører lokalt. Samarbeidet har inkludert utvekslingsreiser, seminarer og Fretex’ deltakelse og bidrag på lokale, regionale og nasjonale konferanser i Romania. Prosjektet finansieres av EEA Active Citizens Fund.

Erasmus Pluss ordningen
Fretex er akkreditert for Erasmus Pluss mobilitetsreiser for perioden 2021-2027. Dette gjør det lettere for oss å reise til nye og gamle samarbeidspartnere i Europa for å lære og utveksle erfaringer. Ordningen administreres i Norge av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-direktorat).

 

Til toppen