www.fretex.no Fretex logo print

Fretexmetoden

Uansett hvor i landet en jobbsøker eller NAV møter Fretex, skal den faglige metoden vi jobber etter være den samme

Fretexmetoden bygger både på gjeldende kravspesifikasjoner fra NAV, beste praksis fra Fretex og den internasjonale metoden "Supported Employment" (SE). SE er en helhetlig tilnærming for å bistå mennesker ut i lønnet arbeid, der "place-and-train" prinsippet står sentralt.

Supported Employment

Med røtter i blant annet den amerikanske borgerrettighets- og likestillingsbevegelsen på seksti- og syttitallet, vokste det fram en retning for tilbakeføring av yrkeshemmede i arbeid som hadde som utgangspunkt at "de fleste, uavhengig av hvor alvorlig deres funksjonshemming er, kan delta i jobb". Den nye retningen var en reaksjon på at yrkeshemmede vanligvis ikke fikk innpass i det ordinære arbeidslivet, men ble værende i skjermet sektor. Retningen kalles i dag "Supported Employment".

Mens tradisjonell attføring har tatt utgangspunkt i at jobbsøkeren må kartlegges, trenes og veiledes ("train-and-place") før han/hun er klar for å gå ut i det ordinære arbeidslivet, er SE en "place-and-train"-modell. Med dette som utgangspunkt har det vokst fram flere varianter og ulike metodiske løsninger som bygger på "place-and-train", med svakt empirisk grunnlag for effekt. Innen fagfeltet SE blir det derfor argumentert for å rendyrke forskningsbasert SE, også kalt "kvalitetsbasert SE".

Fretexmetoden innebærer en standardisering av måten vi i Fretex-selskapene samarbeider med jobbsøkerne våre på. Først og fremst handler metoden imidlertid om en mer metodisk tilnærming til arbeidet med å få jobbsøkere i lønnet jobb, der to prinsipper står sentralt:

1. Alle kan jobbe - med riktig bistand

2. Jobbsøkeren eier prosessen mot jobb selv

Fra Fretexmetodehefter

Fretexmetoden og SEs verdier og prinsipper

I SE-metoden beskrives det åtte verdier/prinsipper. Disse danner sammen med Fretex' egne verdier og etiske retningslinjer grunnlaget for arbeidet med jobbsøkere. De er felles for alle tiltak, og skal følges på alle trinn i prosessen. I arbeidet med Fretexmetoden har vi beskrevet hva hver enkelt verdi/prinsipp betyr for oss i Fretex.

Individrettet tilnærming

Verdighet

Selvbestemmelse

Informerte valg

Brukermedvirkning

Konfidensialitet

Fleksibilitet

Tilgjengelighet

Med å implementere SE som metode i de arbeidsrettede tiltakene vi jobber med, har Fretex innført en ensrettet faglig tilnærming i alle Fretex-selskaper - og med dette felles opplæringsmateriale og verktøy. Konsekvensen SE-metoden får vil variere fra tiltak til tiltak. Det er derfor utarbeidet en spesifikk metodebeskrivelse for hvert av tiltakene, der det går fram hva de ulike trinnene i modellen betyr for hvert enkelt tiltak.

 

 

Fant du det du lette etter?