Gå til hovedinnhold Gå til footer

Prosedyre for klageadgang

Klageadgang

Ansatte og tiltaksdeltakere har rett til å klage over forhold man ikke er fornøyd med under arbeid eller i tiltaksforholdet. Som eksempel kan nevnes klage over faglig oppfølging og veiledning, manglende arbeidsutstyr eller fysisk arbeidsmiljø for øvrig m.m. Klage kan rettes til:


• Nærmeste leder eller arbeidsleder
• Attføringsansvarlig
• Avdelingsleder
• Verneombud
• Arbeidsmiljøutvalget
• Tillitsmannsapparatet
• Medlemmer i ledergruppen
• Daglig leder

For deltakere på tiltak er også Rådgivende utvalg (RU) et alternativ der dette benyttes. I RU er ledelsen i virksomheten, ansvarlig for arbeidsinkludering i Fretex, og NAV-representert. Saksbehandler på NAV kan også være en naturlig part dersom en ønsker å ta opp forhold en er misfornøyd med.

Dersom det mottas klager via hjemmesidene sendes disse automatisk til kvalitetssjef i Fretex AS og direktør i det selskapet klagen gjelder. Daglig leder i Fretex AS vil motta kopi av klagen.

Også våre eksterne kunder og samarbeidspartnere har klageadgang. Eventuell klage kan gjøres via hjemmesiden www.fretex.no. Bakgrunnen for å gi våre kunder og samarbeidspartnere denne muligheten, er vårt ønske om stadig forbedring av våre tilbud og tjenester.

Prosedyrer ved klage

I Fretex ønsker vi at alle våre deltakere/ansatte skal ha en forsvarlig og hensiktsmessig klageadgang vedrørende forhold en er misfornøyde med.

1. Hensikt og omfang


1.1 Hensikten med retningslinjene er å sikre at alle våre ansatte og deltakere på tiltak skal kunne fremføre klager vedrørende forhold i virksomheten.
1.2 Prosedyren skal medvirke til at den som klager kan gjøre dette på en trygg og hensiktsmessig måte.
1.3 Prosedyren gjelder for alle sysselsatte i Fretex-gruppen – arbeidstakere og tiltaksdeltakere.

2. Ansvar


2.1 Hver enkelt sysselsatt/medarbeider er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.
2.2 Direktør er ansvarlig for at prosedyren gjøres kjent og er tilgjengelig for alle ansatte (personalhåndbok, internett/hjemmesiden, oppslag osv.).
2.3 Den som mottar en klage er ansvarlig for å underrette bedriftens ledelse, jf punkt 4.1.2.

3. Fremgangsmåte ved klage


3.1 Klagen skal være saklig.
3.2 Klager skal så langt det er mulig gå via tjenestevei. Det vil si nærmeste overordnede, eksempler kan være arbeidsleder, attføringsansvarlig, avdelingsleder, verneombud,arbeidsmiljøutvalget, tillitsmannsapparatet, medlemmer i ledergruppen eller direktør.
3.3 Klagen kan skje skriftlig eller muntlig og anonymt. Hjemmesidene fretex.no kan benyttes i denne sammenheng.
3.4 Hvis det benyttes en anonym klage, bør klagen konkretisere tid og hendelse for de anførte forhold så langt dette er praktisk mulig.

4. Fremgangsmåte i bedriften ved mottatt klage


4.1. Alle våre deltakere i arbeidsinkluderingstiltak skal ha anledning til ta opp forhold som de anser som kritikkverdige. Dette kan bl.a. gjøres til nærmeste overordnede, tiltaksansvarlig eller i Rådgivende utvalg.
4.2. Alle interne klager skal vurderes av nærmeste overordnede, avdelingsleder og sektorsjef, samt tiltaksansvarlig dersom det er deltakere i tiltak som klager.
4.3 Dersom klager benytter hjemmesidene fretex.no, vil klagen automatisk bli sendt til kvalitetssjef i Fretex AS og direktør i det selskapet klagen gjelder. Daglig leder i Fretex AS vil motta kopi av klagen.
4.4 Klager skal behandles seriøst og klageren skal alltid få skriftlig tilbakemelding innen rimelig tid. Tilbakemeldingen skal minimum inneholde hvordan saken er behandlet, og hva som ble utfallet.

Til toppen